10 gramatickıch chıb, ktorım by ste sa mali vedieť vždy vyhnúť/autor Martin Mrva
Pridal sofa dňa Február 07 2014 11:08:07
Blogujem už niekoľko rokov a uvedomujem si, aké dôležité je písať bez gramatickıch chıb. Ak vám znalosť spisovnej slovenčiny na rešpekte nepridá, tak vám to z neho aspoò určite neuberie. Sám nepoznám slovenskú gramatiku dokonale, ale po napísaní stoviek článkov som sa naučil vyhıbať mnohım jej úskaliam.
Podrobné novinky

Preto som napísal tento článok a dúfam, že vám pomôže nielen počas písania na internete, ale aj v každodennom živote. Každı totiž chce, aby sa ostatní zameriavali na obsah jeho vıpovede, a nie na jeho neznalosť gramatiky.

1. Oni/ony/sami/samy/radi/rady
Oni, sami a radi sa viažu na životnı mužskı rod.
Ony, samy a rady sa viažu na ostatné rody (neživ. mužskı, strednı a ženskı).
Oni tam pôjdu radi sami. (muži)
Ony tam pôjdu rady samy. (ženy, deti)
Duby tam stáli samy.

Pozor: Spojenie Ženy sú samé je nesprávne, pretože slovo samı sa používa na vyjadrenie väčšieho množstva vecí toho istého druhu, nie na vyjadrenie samoty.
Napr. Sú tu samé ženy a žiadni muži.

2. Prvıkrát/prvı raz
Slová končiace na krát sa píšu spolu (jedenkrát, prvıkrát, dvakrát)
Slová končiace na raz sa píšu oddelene (jeden raz, dva razy, päť ráz, veľa ráz)

3. Ako napísať 5 397 036?
Pät miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíctridsaťšesť. Toľko obyvateľov má Slovenská republika podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011.

Jednotky, desiatky, stovky a tisícky v základnom tvare píšeme spolu.
Desiatky a jednotky pri skloòovaní oddeľujeme.
Milióny a miliardy píšeme osobitne.
Takže si to zopakujme:

Päť miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíctridsaťšesť občanov Slovenskej republiky.
O piatich miliónoch tristodeväťdesiatsedemtisíctridsiatich šiestich občanoch Slovenskej republiky.

4. čiarka pri samozrejme, pochopiteľne, prirodzene, našťastie…
Tımito a podobnımi časticami vyjadruje autor vo vete svoje subjektívne hodnotenie skutočnosti. Preto pre ich vyčlenenie používame čiarky.

Ak sa nachádzajú na začiatku vety, píšeme za nimi čiarku.
Pochopiteľne, včera sme kvôli zlému počasiu zostali doma.
Samozrejme, všetko zjedli a nič mi nenechali.

Ak sa nachádzajú v strede vety, čiarku píšeme pred aj za nimi.
Trnavu som poznal dobre, a tak som sa, pochopiteľne, ujal vedenia.
A vtedy, našťastie, prestalo pršať.

5. Predložky s/z a so/zo
Predložky z/zo sa viažu na genitív (z koho/z čoho).
Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (s kım/s čím).
Išiel som s (s kım) Petrou z (z čoho) parku a stretli sme sa so (s kım) spolužiakmi zo (z čoho) školy.

6. Napadlo mi/napadlo ma
Napadla mi myšlienka = dostal som nápad.
Napadol ma niekto = niekto ma ohrozil.
Napadlo mi prekvapiť mamu kyticou kvetov.
Pri prechádzke lesom ma napadol medveď.

7. Euro sa skloòuje
Slovo euro bolo kodifikované do slovenského jazyka, a preto sa má skloòovať.
Nechápem, prečo sa toľko Slovák vyjadrovať ako jaskynnı človek: „Mám päť euro.“ Prečo nehovoriť aj „Mám päť dolár” alebo „Mám päť libra”?

Skloòovať! A to podľa vzoru mesto, nie žena (mám päť eur, nie päť eury).

8. Hanba, nie hamba
Slovo hamba v slovenčine neexistuje. Bodka.

Je to hanba, keď niekto používa slovo hamba.
Nehanebnı človek vám bez okolkov ukáže svoje ohanbie.

9. Môžeme, nie môžme
Slovo môžme v slovenčine neexistuje.
Slovesá písať, česať a vládať majú v množnom čísle prítomného času správne tvary píšeme, češeme, vládzeme. Rozkazovací spôsob sa pri tıchto slovesách tvorí odstránením hlásky e: píšme, češme, vládzme. Sloveso môcť sa časuje podobne, a preto sa správne píše môžeme, môžete.

Slová môžme a môžte sú v rozkazovacom spôsobe, a ten pre sloveso môcť neexistuje.
10. Medzery sa pred ?!, nepíšu
ďalší jav slovenského internetu, ktorı nikdy nepochopím. ¼udia dávajú medzery pred čiarky, otázniky a vıkričníky. Prečo to len robia? Nevedia, čo s toľkım voľnım p r i e s t o r o m na internete?

Ak to tak z nepochopiteľnıch dôvodov robíte aj vy, tak teraz prestaòte čítať tento článok a bežte urobiť jednu vec. Vezmite najbližšiu knihu alebo noviny a zahrajte sa hru „Nájdi otáznik/čiarku/vıkričník”. Ak sa vám v nich podarí nájsť jedno z tıchto interpunkčnıch znamienok, pozrite sa na všetko to voľné miesto, ktoré pred ním nie je. Zamyslite sa. Prestaòte medzery pred tımito znamienkami používať. Okejžiadnamedzera?

Ktorıch z uvedenıch chıb ste sa až doteraz dopúšťali vy? Ktoré časté chyby by ste ešte do môjho zoznamu pridali?