2-Lovci v mužskıch øadách
Pridal sofa dňa Február 11 2014 10:59:22
„Lovec by si do nekonečna opakovanım sexuálním stykem s jednou partnerkou pøipadal jako ten, kdo tvrdí, že nemá cenu jezdit nikam daleko na hory, když Krkonoše jsou tak krásné.
Podrobné novinky
On tvrdí, že Snìžka je pìknı kopec, ale nemusí celı́ život tisíckrát lézt jenom na nìj. Na svìtì jsou stovky dalších, vyšších, nižších, dostupnìjších i nedostupnı́ch štítù, které jsou stálou vızvou. Pro dobyvatele je rozhodující drama a strategie lovu, rizika a nejistoty jsou pro nìho koøením sexu. Prozkoumat neznámı́ terén pod dosud nenadzvednutou sukní je to, co jej v sexuální oblasti nejvíce zajímá. Poleze radìji po shnilém hromosvodu za neznámou ochechulí, co do krásy či intelektu o mnoho zaostávající za jeho stálou partnerkou, se kterou by bı́val ve stejnou dobu mohl v klidu, kvalitnì a hlavnì zaručenì souložit, a pøitom vùbec neví, jak to u takzvané ochechule dopadne, či spíše ví, že na osmdesát procent to dopadne blbì. Tisíckrát se pøesvìdčil, že zkoumanı terén je prakticky všude stejnı, a po tisící první se, puzen zøejmì geneticky zafixovanımi atributy pravìkého lovce, rozebìhne za dalším neprozkoumanı́m objektem s myšlenkou: „Tohle ale bude určitì nìco extra!“ Pøitom nepøestává mít rád svou stálou partnerku a vztah k ní žádnı́ zálet neovlivní. Naopak, když se k ní zase vrátí, pochutná si na ní o to lépe. Nepøejedla se mu totiž. Pøejíst se mùžeme pouze jídlem, které konzumujeme stále a beze zmìny. Naopak, občerstven novı́m zážitkem, vrací se k ní s radostí a energií, které se sedlák ve svém vztahu tìžko dočká...“

Proč on zùstává?
Povaha človìka mùže oscilovat mezi dvìma extrémy, takže v muži mùže døímat kus sedláka i lovce. Nìkdy pøevládá ten, jindy onen... Pøedstavme si, že naše modelová, v šestinedìlí podvedená žena tohle všechno vìdìla, a tak svému „gaunerovi“ dala šanci. Když se trošku zmátoøila, promluvili si. Co øíkal on? To, co cítil. Když ji dobıval, cítil vzrušení. Obvod lovce pøevládal. Když ji ulovil, první dva mìsíce vztahu byly jednou velkou sexuální extází. Lovec hodoval na úlovku. Extáze po pár mìsících lehce odeznìla a dobyvatel v nìm začal pøemıšlet, že by se vydal o dùm, nebo spíš o jeskyòku dál. Jenže v hlavì mu paralelnì bìžel kromì toho loveckého i jinı obvod. Líbila se mu i její povaha a projevy. Byla veselá a krásnì zpívala. Nìkdy byla roztomile legrační a všude okolo ní bylo čisto. Její vlasy vonìly jako čerstvì vyprané prádlo. Byla vtipná a jako jedna z mála žen ho neprudila kvùli maličkostem, mìla pochopení pro jeho dvì záliby – létání na padáku a kvantovou fyziku. Byla nesmírnì praktická.