1-Lovci v mužskıch øadách
Pridal sofa dňa Február 11 2014 11:04:46
Jedno francouzské pøísloví øíká: „Lov je cennìjší než koøist sama.“ Spousta mužù by to mohla jistì potvrdit.

Nìkteré životní události se mohou na první pohled zdát neodpustitelné. Vezmìme tøeba modelovı pøíklad jedné takové. Žena a muž jsou nìjakı čas milenci, pak počnou dítì. Prožijí spolu relativnì v klidu tìhotenství, porod, a pak pøijde šestinedìlí.Ona je šťastná, ale zároveò vyčerpana.
Podrobné novinky
Doma je najednou všechno jinak, mimino v centru zájmu. Hormony s ní cloumají, chvíli brečí, chvíli je na nervy, pak zase cítí tolik lásky k té malé bytosti, že má pocit, že to její srdce snad ani neunese. V tomhle stavu on najednou občas v noci kamsi zmizí. Ona zjistí, že spí s jinou. Nechápe to. Teď, když mají čerstvé miminko? Poøád jí pøece øíkal, jak je má rád – ji i dítì... Všichni v jejím okolí jí øíkají, že je to gauner a že ho má bez lítosti okamžitì vykopnout. Je tisíce takovıch pøípadù. Jeden muž bezostyšnì souložil s nìkım jinım zrovna v den, kdy jeho žena rodila. Už ho pak nikdy nechtìla vidìt...

Jen ne slabocha!

Vraťme se k naší modelové ženì. A pøedpokládejme, že neposlechla všechny ty radikály v jejím okolí a dala mu ještì šanci. Protože už v začátku jejich vztahu vìdìla, že v každém muži pøebıvá lovec. Mìla pro tenhle archetyp mužù koneckoncù vždycky slabost. Domestikovaní sedláci ji nikdy nedokázali rozpálit a zaujmout. Nemají potøebu se honit za každou sukní, jsou pøesvìdčeni, že doma si užijí nejlíp. Se svojí ženou, v klidu a bez toho, že budou riskovat zdraví, morální prohru, prozrazení, finanční ztráty, dlouhı́ sexuální pùst či další nepøíjemnosti doprovázející lovcùv styl života. Horší je, když je muž v jádru spíš typem lovce, ale z nìjakého dùvodu se položí do „nelovce“. Jeho skryté komplexy se časem objeví i na tìle – nerealizovaní lovci bıvají často plešatí, lehce obtloustlí a zbavení své mužské rozhodovací energie. Mohou vykazovat také stopy oplzlosti. Když ovšem jednoho dne prohlédne své obavy, probudí pudy a stane se lovcem, jeho žena se vìtšinou nestačí divit. Tøetí skupinkou by mohli bıt muži lovci, dobyvatelé. Josef Hausmann ve své knize Základy mužského šovinismu o takovém typu trefnì píše.//Autor: Harper's Bazaar 1-2-3