Login · Register
Máj 28 2024 11:13:05
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti

Team SOFA- 0900511020-online

 

 


Objednaj si termin !
Rezervácia konzultácie

Alebo mailom na termin(at)pobox.sk


Detoxi

Dôležitá informácia

Na číslo 0900,,,sa už nedovoláte .Už žiadne služby  zo zvýšenou tarifou .Naše služby  môžete naďalej využívať po dohodnutí si  termínu  na konkrétneho člena teamu .

Na  adrese – termín(at)pobox.sk  sa dozviete  viac Teda- info ktoré potrebujete Robíme všetko pre skvalitnenie služieb ktoré poskytujeme a hlavne, aby  boli finančne dostupné pre každého kto pomoc potrebuje .Team Oracle crown, Coven  13 ,vestenie-sofa.eu


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

Odporúčam do pozornosti

 

 

 


motivacia
au
Hmmmmm čo dodať
Tomáš Baťa


Tomáš Baťa se narodil v roce ve Zlínì. Byl spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou zakladatelem obuvnické firmy Baťa a jeden z nejvìtších podnikatelù své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky ve vırobì a prodeji svıch vırobkù, kterımi dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomù. Jeho postupy a technologie byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako pøíklady top managementu. Pro svoji firmu dokázal vybudovat mìsto Zlín (včetnì univerzity). Patøí mezi nejlepší české podnikatele všech dob. Firma, kterou založil, dodnes prosperuje a je známá po celém svìtì/uspesne.eu/
Siddhártha Gautama (Buddha)


Buddha se narodil roku 560 pø.n.l. jako princ Sidhárta Gautama, zprvu žil jako mnoho mesiášù jako normální človìk, oženil se, mìl syna, ale v dobì své zralosti, když uvidìl bídu svìta, bolesti, konflikty a neøesti, opustil své postavení a uprchl. Zprvu byl žákem rùznıch mistrù a musel spolu s dalšími mnichy udržovat pøísnou askezi. Pak ale po čase toto učení opustil a začíná žít podle svého učení a pøesvìdčení. Pøi meditacích dosáhl osvícení (bóddhi) a založil novou filozofickou školu dnes známou jako buddhismus. Po osvícení Gautama Buddha (Buddha Sakjámuni) chodil po svìtì a učil novému učení. Gautama zemøel po pozøení zkaženého masa od jednoho svého dárce./uspesne.eu/
Albert Einstein


Albert Einstein se narodil roku 1879 v Nìmecku. Již od svıch deseti let se zajímal o pøírodní vìdy, ale ve škole nebyl učiteli oblíben, jelikož neuznával jejich autoritu. Jako dospìlı byl Einstein teoretickı fyzik a stal se jedním z nejvıznamnìjších vìdcù všech dob. Mezi jeho pøíspìvky společnosti patøí pøedevším Obecná teorie relativity, která ho proslavila po celém svìtì a v roce 1921 byl ocenìn Nobelovou cenou za fyziku Na jeho počest po nìm byla pojmenována fotochemická jednotka einstein, chemickı prvek einsteinium a planetka 2001 Einstein./uspesne.eu/
Božena Nemcová /poučné/
Božena Nìmcová

Božena Nìmcová, pùvodnì Barbora Panklová, se narodila roku 1820 ve Vídni, ale její rodina se brzy pøestìhovala do Ratiboøic. Byla česká spisovatelka a je považována za zakladatelku novodobé prózy. Mladou Boženu Nìmcovou velmi ovlivnila její babička, kterou pozdìji použila jako vzor pro svou postavu v románu „Babička“. Ve svıch sedmnácti letech si vzala Josefa Nìmce, se kterım ale mìla nešťastné manželství. Božena mìla s Josefem tøi syny a jednu dceru a kvùli Josefovì povolání se neustále stìhovali. Jelikož její manžel pozdìji o své zamìstnání pøišel, živila se praním, úklidem a pøíležitostnım psaním, ale ani to ji nepomohlo od chudoby. Božena Nìmcová se za svého života sblížila s vlastenecky smıšlejícími spisovateli a májovci. Zemøela roku 1862 v Praze a místem jejího odpočinku se stal Vyšehrad/uspesne.eu/
vznik2
vznik
Pre Vás
ako na fujky v domácnosti
mravce šváby a iná pliaga