Login · Register
October 21 2019 23:37:24
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti
 

 NEVRACAJ SA K MUŽOVI, KTORÝ TI UBLÍŽIL, AJ KEĎ HO STÁLE ĽÚBIŠ
Drahá, ja viem, že ho ľú­biš. Viem, že ste spolu dlho a boli ste spolu šťastní. No ub­lí­žil ti viac, než kto­koľ­vek iný. Zra­dil tvoju dô­veru, na­hne­val ťa a po­ní­žil. Hoci ne­viem čo sa stalo, viem, že ťa to zra­nilo. Ni­kdy si ne­ča­kala, že to urobí, pre­tože si mu dô­ve­ro­vala. Po­zná ťa naj­lep­šie zo všet­kých a aj tak si k tebe do­vo­lil veci, ktoré by si iní ne­do­vo­lili.

V tomto ob­dobí mu­síš byť silná. Psy­chicky silná, aby si sa k nemu ne­vrá­tila. Ne­mô­žeš sa len tak vrá­tiť k mu­žovi, ktorý ti ub­lí­žil. Je to akoby si sa vrá­tila k nie­komu o kom vieš, že ťa už ni­kdy ľú­biť ne­bude. Presne tak to cíti. Ne­ľúbi ťa, pre­tože ťa zlo­mil.zdroj: Photo by Bru­nel John­son on Unsp­lash.com
Láska je mocná, no má tenkú hra­nicu. Mu­síš ve­dieť kedy od­ísť navždy, kedy zo­stať a od­pus­tiť.

A už vô­bec sa k nemu ne­mô­žeš vrá­tiť, ak sa ne­snaží. Po­ve­dala si, že s ním kon­číš. Cí­tila si, že sa tvoje srdce trhá vo dvoje, no aj tak si to uro­bila. Uro­bila si me­dzi vami ko­niec a tým pá­dom si ne­do­vo­lila, aby ťa zni­čil ešte viac. Ne­po­ve­dal nič, len my­kol ra­me­nom. Žiadna re­ak­cia, žiadne reči ani emó­cie.

Ne­bo­juje o teba, no na­priek tomu ho stále ľú­biš. Bolo pre teba ťažké ho opus­tiť, no ešte ťaž­šie je ne­vrá­tiť sa.

Preto ti pí­šem, aby si bola silná a dr­žala sa. Chcela by si sa znovu pria­te­liť s tvo­jou pria­teľ­kou, aj keď vieš, že uro­bila niečo, čo jej ne­od­pus­tíš? Ja si mys­lím, že nie.

V tomto prí­pade urob to isté. Ne­choď na miesta, kde ste cho­dili spolu. Ne­po­čú­vaj pes­ničky, ktoré boli vaše. Ne­rob nič, čo by ti ho mohlo pri­po­me­núť (aj tak to raz za čas príde).

Po svete chodí veľa mu­žov, ktorí hľa­dajú práve teba. Ženu, ktorá vie čo chce. Ktorá vie čo je správne a čo ne­správne. Ktorá vie, že nie je do­ko­nalá. Ktorá je sku­točná a ne­pret­va­ruje sa. Tak za­budni na muža, ktorý ti ub­lí­žil a hľa­daj ta­kého, ktorý si tvoju lásku na­ozaj za­slúži. /odzadu.skRadkaB
ked davaš privela
BLOG
O MNE
KVÍZ
FB SKUPINA
PREČO ŽENA, KTORÁ DÁVA PRIVEĽA, ČASTO KONČÍ S NIČÍM
Keď žena miluje, dokáže obrátiť celý svoj život naruby, aby bol „muž jej života“ šťastný. Snaží sa predvídať, čím by ho potešila, hoci on sám to častokrát ani netuší.

Snaží sa meniť samu seba, aby bola ženou, po akej muž túži. Milujúca žena dokáže dávať plnými priehrštiami a potom sa čuduje, keď pre ňu nezostane nič okrem pocitu trpkosti, sebaľútosti a potláčaného hnevu.

Žena, ktorá dáva priveľa, totiž nevedomky prekročila hranicu, o ktorej máloktorá z nás tuší...

Žena, ktorá dáva priveľa
Chceš tu byť preňho, lebo ho miluješ. Je na tom niečo zlé? Určite nie, pokiaľ ti všetko, čo preňho robíš, spôsobuje radosť.

Ak však už nejaký čas cítiš, že:

tvoje dávanie partner považuje za čosi samozrejmé,
tvoje potreby a túžby sú kdesi na poslednom mieste a nie sú naplnené,
napĺňanie jeho potrieb ťa doslova vyciciava,
len ty sa obetuješ pre „dobro“ vzťahu,
začína sa v tebe hromadiť nespokojnosť, dokonca hnev,
potláčaný hnev sa snažíš zamaskovať len preto, aby si udržala vo vzťahu „pokoj“,
si presvedčená, že vo vzťahu dávaš viac, ako od partnera dostávaš,
stále častejšie prepadáš sebaľútosti, že sa toľko obetuješ,
je najvyšší čas, aby si sa zamyslela nad dôvodmi svojho správania a prehodnotila ho.

Pre kvalitný vzťah (po akom túži každá žena) je veľmi nebezpečné, ak iba jeden z partnerov robí takpovediac všetko, kým ten druhý stále len niečo požaduje.

Takýto stav vo vzťahu je dlhodobo neudržateľný a skôr či neskôr sa vyhrotí do veľkej nespokojnosti partnera, ktorý neustále dáva.

Ešte horšie je, že okrem nespokojnosti sa stupňuje aj hnev, dokonca odpor, a obviňovanie druhého partnera za to, že sa takto správa.

Je to predsa jeho chyba, že si stále vyžaduje pozornosť, podporu, pochopenie, pravda?

Hoci sa na prvý pohľad zdá, že chyba je v ňom (určite ti to potvrdia aj všetky kamarátky), opak je pravdou.

Chyba je na strane partnera, ktorý nadmerne dáva, takže v tomto prípade si to ty.

Nie však preto, ako si mnohé z nás myslia (napr. z dôvodu, že muži sú nevďační, chcú ženy len využívať, za dobré nečakaj nič dobré, muži majú radšej ​potvory a nevážia si dobré ženy), ale preto, že nás nikde neučia, aký je rozdiel medzi „dávaním“ a „dávaním – obetovaním“.

Nejde totiž o to isté a práve v partnerských vzťahoch neporozumenie rozdielu vedie k dlhodobým problémom, ktoré často vyústia dokonca do rozchodu či rozvodu.

Prečo „dávať“ a „dávať – obetovať“ nie je to isté
Na ilustráciu si uvedieme jednoduchú situáciu.

Po dlhšom čase si sa dohodla so svojou najlepšou kamarátkou na stretnutí. Veľmi sa na ňu tešíš, lebo ste sa dávno nevideli.

Deň pred stretnutím ti však partner povie, že kúpil lístky do kina. Máš radosť až do chvíle, keď zistíš, že dátum premietania je ten istý ako dátum stretnutia s kamarátkou.

Čo v tejto situácii urobíš?

S ľútosťou a pocitom viny zavoláš kamarátke, že sa vyskytla neodkladná povinnosť, kvôli ktorej musíš stretnutie odložiť na inokedy.
Prejavíš radosť a vďačnosť partnerovi, že ťa pozval do kina, no zároveň mu vysvetlíš, že na tento termín už máš dohodnuté stretnutie s kamarátkou, na ktoré veľmi chceš ísť. Zároveň ho poprosíš, aby vymenil lístky na iný termín.
Ak si sa rozhodla pre možnosť a), s najväčšou pravdepodobnosťou tvoje rozhodnutie ovplyvnilo to, že nechceš sklamať svojho partnera. Chceš mu aj týmto spôsobom preukázať, že si vážiš, čo pre teba robí, a zároveň chceš, aby mal dobrý pocit, že ťa urobil šťastnou.

Kino si užívaš, no stále sa nevieš zbaviť zlého pocitu, že si sklamala dobrú kamarátku a že si neurobila to, na čo si sa naozaj veľmi tešila.

Odsunula si bokom svoj plán, aby si neurazila (nenahnevala) svojho partnera, čím si vlastne ukázala, že sa necháš manipulovať a nepostavíš sa priamo za seba/za svoje rozhodnutie (necháš ho usmerňovať svoje konanie, hoci na poslednú chvíľu).

Ľudia, ktorí sa dajú manipulovať, si nevážia samých seba.
Ak si sa rozhodla pre možnosť b), dávaš partnerovi jasne najavo, že už máš na daný termín iné plány. Zároveň však oceníš jeho pozvanie a poprosíš ho, aby vymenil lístky na iný termín s tým, že oceňuješ, ako vie veci vždy zariadiť.

Je dôležité, aby si komunikovala s partnerom tak, aby pochopil, že si vážiš jeho snahu a tešíš sa na spoločnú návštevu kina, a zároveň si uvedomil, že si mal vopred zistiť, na kedy nemáš dohodnutý iný program.

Upozornenie:

Vždy venuj pozornosť spôsobu, akým sa vyjadruješ, lebo aj keď ​povieš v podstate to isté, spôsob, akým to urobíš, ovplyvní reakciu partnera (ľudí všeobecne).

Ak by si napríklad partnerovi len stroho oznámila, že do kina nejdeš, lebo máš iný program, vyvolala by si uňho negatívne pocity (sklamanie, hnev) a v budúcnosti by pravdepodobne nemal záujem vyvíjať žiadnu aktivitu, aby ťa potešil.

Aký je teda rozdiel medzi „dávaním“ a „dávaním – obetovaním“?
Dávanie
predstavuje tvoju reakciu či konanie, ktorým prejavuješ partnerovi (inému človeku), že ti na ňom záleží, že chceš niečo preňho urobiť zo svojho vnútorného presvedčenia, ktoré ti robí radosť​,
​nemáš pri ňom pocit, že sa musíš vzdať niečoho, na čom ti záleží, a nečakáš nič na oplátku​,
ide o akt, ktorý vyjadruje tvoju lásku voči inému človeku a má benefity aj pre teba v podobe uvoľňovania hormónu oxytocín, ktorý redukuje stres a zvyšuje tvoj dobrý pocit.
Dávanie – obetovanie
je úplne odlišné, pretože v tomto prípade ti nejde o iného človeka, hoci si to vždy myslíš​,
ak totiž chceš niekoho potešiť, niečo preňho urobiť, vyhovieť mu zo strachu, že sa nahnevá, že ho stratíš, že ťa už nebude mať rád, že ho sklameš, alebo jednoducho preto, že chceš od neho niečo na oplátku (napríklad uznanie, ocenenie, aby pre teba urobil niečo konkrétne), je to celé o tebe.
Ty síce urobíš pre partnera niečo (napríklad sa vzdáš povýšenia v práci, lebo by si musela často cestovať mimo svojho bydliska a netrávila toľko času s ním), no zároveň chceš od neho niečo na oplátku, napríklad v tomto prípade uznanie za to, že ti na ňom záleží viac ako na svojej kariére.

Sama máš pritom zlý pocit, lebo si sa vzdala niečoho, na čom ti záleží, no zároveň máš v rukách niečo, čo pri najbližšom nedorozumení použiješ proti partnerovi.

Hoci si presvedčená, že robíš preňho všetko, tvoja obeť nie je v podstate nesebecký čin.
Ako mám vedieť, či dávam alebo sa obetujem?
Je veľmi jednoduché na základe tvojich pocitov identifikovať, kedy ide z tvojho hľadiska o dávanie a kedy o dávanie – obetovanie.

Pri dávaní – obetovaní sa necítiš dobre, lebo obetuješ svoje potreby či túžby. Pri dávaní sa cítiš veľmi dobre, lebo cítiš hrdosť a radosť.

Predstav si, že máte s partnerom výročie a ty si sa rozhodla pripraviť preňho špeciálnu večeru pri sviečkach. Niekoľko hodín stráviš v kuchyni, aby si pripravila jedlo, ktoré má tak rád. Napriek tomu, že ťa to stojí dosť času a úsilia, pociťuješ neskutočnú radosť. V tomto prípade je tvoje dávanie spojené s radosťou a hrdosťou a jediným motívom tvojho konania je potešiť človeka, ktorého miluješ.

Prečo ženy, ktoré dávajú priveľa, strácajú
Veľa žien si neuvedomuje dôležitý rozdiel medzi dávaním a obetovaním, prispôsobujú sa potrebám partnera a svoje vlastné potreby a túžby kladú kamsi na posledné miesto.

Zároveň cítia, že ich nespokojnosť či hnev voči partnerovi narastá, no napriek tomu konajú stále rovnako, lebo si myslia, že partner ocení ich obetovanie sa pre vzťah.

Najväčším sklamaním potom pre takúto ženu je, keď ich partner opustí (čo sa často stáva), lebo nechápu, prečo to urobil, keď ona robila všetko, aby bol on šťastný.

Uvedomenie si, že v jeho očiach nebola ženou, ktorá má svoju hodnotu, je veľmi bolestivé. Ešte viac bolí, keď si žena uvedomí, že chybu urobila ona.

Nikto ju totiž neprosil, aby sa obetovala. Robila to ochotne preto, lebo bola presvedčená, že takto získa viac lásky, viac uznania, šťastný dlhodobý vzťah​. ​

S najčistejšími úmyslami verila, že ak sa bude snažiť, jej snaha sa jej v dobrom vráti.

Ako dávať tak, aby si bola šťastná a aby to partner ocenil
Ženy sú úžasné bytosti, ktoré milujú, dávajú, starajú sa o iných. Všetko však treba robiť s mierou.

Nie je nič zlé na tom, keď chceš robiť iných šťastnými. Nestrať však zmysel pre seba.
Ak budeš dávať tak, že to robí radosť tebe, všetko je v najlepšom poriadku.

Neboj sa však povedať aj NIE, keď ťa partner požiada o niečo, čomu nevieš vyhovieť, alebo čo v tebe vyvoláva zlý pocit.

Možno ťa drží vo svojich pazúroch strach, že ak sa nebudeš obetovať, partner ťa prestane mať rád. Opak je však pravdou.

Ak sa budeš naďalej obetovať a robiť len to, čo chce on, stratíš v jeho očiach úctu.

Namiesto toho, aby ste sa navzájom zbližovali, sebaobetovaním budeš staviať medzi vami múr.
Zamysli sa preto vždy, keď chceš „dávať“, prečo to chceš urobiť.

Je to preto, lebo to sama chceš, alebo preto, že sa bojíš povedať NIE? Tvoj zlý pocit je barometrom, ktorý ti hneď ukáže, ak dôvod nie je dobrý.

Uvedom si, že dávaním "menej" neublížiš nikomu, ale pomôžeš sebe. Ak však dávaš z lásky a robí ti to radosť, je to jedna z najkrajších vecí, ktorú môžeš pre partnera (aj iných ľudí) urobiť.
My ženy vieme niekedy chlapom poriadne osladiť život
Zvykneme sa na mužov sťažovať, no my im ten život vieme tiež riadne osladiť!
Na čo sa my baby najviac sťažujeme? Na šéfa, že je všetko predražené, že sa nikdy nezmestíme práve do tých šiat, čo sa nám páčia. Samé malichernosti. Najčastejšie a najvýdatnejšie frfleme na naše drahé polovičky. No povedzme si úprimne, nie vždy sme trpiace chuderky a oni tí zlí. Vieme ich doničiť na viacero spôsobov. Utláčaný bol už deduško v Mrázikovi a aj keď sa na tú jeho harpyu Marfu nechytáte, možno by váš chlap radšej býval s mierne retardovaným Mrázikom ako s vami. Hovorí sa, že muži milujú potvory a dobré dievčatká ostávajú na ocot, no viete, len aby ste to neprehnali.
Pretekárka uponáhľaná
Alebo „neustále buzerujúca“, teda poháňajúca muža, ako keby bol koza na pažiti. Čo má čo oddychovať, váľať si šunky, keď treba makať! Opraviť kohútik, vyniesť smeti, skočiť po minerálky a ak je tak pekne rozbehnutý, čoby konečne nepovysával? Do toho mu nezabudne prácu spríjemniť dobre mienenými radami, ako to má urobiť, a vysvetľovaním, prečo to robí úplne na figu. Ak si chce dovoliť ten luxus a dať si pohov, začne mu vyčítať, ako pred pätnástimi rokmi rozlial pivo, neutrel ho, ona si zlomila nohu alebo ako ju nechal samu umývať okná a ona si opäť zlomila nohu.
Pretekárky majú výbornú pamäť a nezabudnú ani na tú najmenšiu maličkosť. Keď toho svojho však toľko poháňajú a naháňajú, môže sa im stať jedno, že odíde za takou, ktorá mu dá jednoducho pokoj. A ak náhodou predsa len po roku vymení žiarovku, bude sa chvieť blahom a hovoriť mu, aký je skvelý.
Opozičníčka hádavá
Kritizovať ho od ponožiek až po plešinu, zo zásady nesúhlasiť s ničím, čo povie, a mať absolútne opačný názor, hádať sa s ním o hlúpostiach a zhadzovať ho pri každej príležitosti. Ale áno, občas to robí každá. Máme chuť hádať sa a dokazovať si svoju pravdu. Z času na čas sa to dá zniesť. No ak to robíte v kuse, ste skutočne ženskou na zabitie. Opozičníčka hádavá ho dokáže zhadzovať na verejnosti šplechmi: Ja som ti hovorila, aby si si nedával to otrasné tričko za tri eurá z výpredaja – a koleduje si o dvojnásobnú nakladačku.
A chlapi vedia byť nemilosrdní. Určite ju nepoteší, keď na večierku na ňu nahlas zasyčí: Miláčik, zabudla si si zas dodepilovať pravý fúzik! Obzvlásť účinná je potom opačná metóda – muža chváliť aj za to, čo by zvládlo dvojročné dieťa. Chlapík vypne hruď a žiari ako slniečko, len ju môže použiť akákoľvek sokyňa. Takýto muž jej rád pochváli aj šaty, do ktorých vrazila 250 eur. Z jeho účtu, samozrejme.
Rečníčka jazykovedná
Pokladá za absolútne nutné muža denne otravovať až do úplného otrávenia, dožaduje sa, aby s ňou rozoberal všetko, od bábätka Kate a Williama cez hnusný účes susedky až po to, či má jeho matka črevné problémy, keď sa tak stále nafukuje. Najlepšie je otravovať muža, keď sleduje finále NHL alebo sedí na záchode a chce si v pokoji prečítať noviny. Obľúbené je aj kladenie absurdných otázok: Čo by si robil, keby si ma nebol stretol? Čo si myslíš, aké je to byť matkou v domácnosti? Ak ešte pridáte ako bonus opravovanie jeho gramatiky: Jano, nehovorí sa kareláb, ale kaleráb, a vytýkaním každej chybičky v esemeske, môžete dospieť k ďalšiemu zaujímavému štádiu.
K absolútne otrávenému chlapovi, ktorý vám pre istotu radšej nič nenapíše, nepovie a ak ho tak veľmi chcete mať za kamošku, ktorej sa budete so všetkým zdôverovať... Tak to máte mať! No milenec a kamoška v jednom sa vyskytuje vzácne.
Nevernica neverná
Možno si myslí, že si ho pripúta neustálymi provokáciami a flirtovačkami s každým – od poštára až po jeho brata. Výkrik: „Aby si si mnou nebol až taký istý!“ sa môže občas hodiť, no ak sa ovíja ako pralesná liana po každom, kto je len trochu cítiť testosterónom, žiadny chlap od radosti skákať nebude. Iba ak by mal svojské erotické fantázie...
Chlapi neradi odchádzajú rozdráždení a nedokončení (aj poštári sú chlapi), tak sa môže ľahko stať, že sa z nej stane nevernica. Jednorazové nevernice sú zriedkavejšie ako tie notorické. Ak chlap ozaj miluje, týmto spôsobom ho môže utrápiť. Ak sa s ním (alebo azda on s ňou!) rozíde, už nikdy nebude veriť žiadnej žene. Aspoň trochu ženskej solidarity, prosíme...
Superžena alfasamica
Možno máte vyšší plat, lepšiu kariérua možnosti, a tak ste doma tá, čo nosí nohavice – zabrzdite. A poriadne, ak ste sa dohodli, že budete zarábať a on ostane na materskej! Superžena má dominanciu a chuť rozkazovať v krvi. Nepríde domov a nehučí po ňom, kde má navarenú večeru a pivo na stole, no aj drobným rýpaním a znevažovaním toho, čo robí, dokáže vzťahu zasadiť smrteľnú ranu. Stačí sa riadiť podľa hesla: Neživíš, tak nepreháňaj! Nie je už nič nezvyčajné počuť ženu v reštaurácii syčať na muža: nie že si ešte dáš dezert, vieš, kto to platí!
Väčšie poníženie pre neho ani nemôže byť. Ak je presvedčená, že svoju mužskú rolu zvládne, kým on sa o rodinný kozub nedokáže dobre postarať, možno je chyba v nej. A ak do jeho ponižovania zapojí aj deti, zaslúžila by si minimálne varechou na holú! Ak je chlap rovnako silná osobnosť, budú sa donekonečna biť ako mačky, ak je truhlík, čo si nechá skákať po egu, rezignuje... a ona si ho už nikdy nebude vážiť.
Plačka vydieravá
Ach, ako my len milujeme robiť citové výlevy, tváriť sa ako ranená laň a dokonca poťahovať ako malé dieťa, ak niečo chceme dosiahnuť! Len málo mužov je stopercentne rezistentných voči ženským slzám a ak ich roníme také riadne, krokodílie, hádžeme vyčítavé pohľady a so stiahnutým hrdlom šepkáme: veľmi si mi ublížil, sklamal ma a ja som ti tak verila, možno aj dosiahneme svoje. Plačka vydieravá je však po istom čase únavná a otravnejšia ako cyankáli. Vetou: Keby si ma mal naozaj rád, tak... to už úplne zabije. Začnete pôsobiť ako psychicky labilná, muž si na slzy zvykne a začnú mu byť ukradnuté. Ak raz pôjde o niečo vážne, len mávne rukou, však plače stále, načo sa znepokojovať.
Zdieračka sexuálna
Ešte lepším vydieračským prostriedkom ako slzy je sex. Respektíve odmietanie sexu. Ak neupraceš, nič nebude. Teraz sa na teba hnevám, tak zabudni na celý mesiac, že sa ku mne priblížiš. Za toto si nezaslúžiš, aby som ti robila dobre. Existujú expertky, ktoré zneužívajú situáciu a týrajú napríklad speváka v posteli rozkazmi: Ak chceš orál, musíš mi do toho spievať – no to je už silná káva. Zdieračka sexuálna sa môže dočkať dvoch reakcií. Buď si začne s inou, ktorú to baví a nepotrebuje mu odopierať sex, alebo jej to oplatí: Ty sa chceš dnes milovať, zlatko? No ale to budeš musieť uvariť parádnu večeru, kuknúť so mnou futbal a pritom spraviť striptíz, inak nič nebude!
Mamka učiteľská
Nehltaj ten obed, vieš, že ti potom bude zle. A do tej zákruty sa neopováž tak rýchlo nabehnúť, zas taký dobrý šofér nie si, aby si z nej nevyletel. Napíšem ti na papierik, aby si nezabudol, že ak nevyberieš bielizeň z práčky, splesnivie?“ A tak podobne. Občas sa k týmto „skvostným“ vetám uchýli každá. No chlap má len jednu matku! A vy to nie ste! A hádam ani mamka učiteľská nechce, aby sa k nej správal ako k svojej mamičke.
Definitívne by si mala vyškrtnúť zo slovníka vety typu: Zapni si tú bundu, alebo: Určite sa osprchuj, než pôjdeš do postele. Ak už, tak to treba šikovne zaobaliť: Keď to máš zapnuté, si veľmi sexi a milujem vôňu tvojej pokožky, ktorá sa mieša s mydlom. Ak neprestane radiť, rozkazovať a karhať svojho „žiačika“, môže sa jej stať, že začne chodiť poza školu a raz z nej definitívne zdrhne.
Kulturistka všetkého schopná
„Ja sama, ja sama! Ty to nevieš. Som emancipovaná žena, ktorá nepotrebuje vodiť za ručičku!“ Je pekné, že dokážete sama všetko opraviť, že ho nepotrebujete ani na nosenie ťažkého nákupu, lebo nemáte nervy na jeho šomranie v potravinách. Ak ho jeho „kulturistka“ bude neustále presviedčať, že všetko urobí lepšie, lebo on nikdy tak precízne nepovysáva, varenie mu nejde ako jej, chlap si povie, tak fajn, rob si to sama. A má to celé na krku. Pritom muži milujú, keď sa na nich obraciate ako na najšikovnejších na svete a nechávate sa ochraňovať ako nežné bytosti. Nie rambovia v sukni, ktorí všetko vedia. Jasné, že vedia. No na čo to dávať tak okato najavo?
Napraviteľka záchranárska
My ženy máme občas tendencie mužov zachraňovať, polepšovať a meniť. Ak je to pozitívna zmena, o. k. No ak si na tom zakladáte „kariéru“ a patríte medzi spasiteľky, ktoré vyslovene vyhľadávajú alebo skôr priťahujú skrachované existencie, z ktorých plánujú urobiť lepšieho, slušnejšieho človeka, asi niečo chýba v živote vám. Nenapraviteľná záchranárka nikdy nemá istotu, či tú premenu na ňu len nehrá a za prvým rohom jej neutečie za menej zodpovedným typom. Ak sa jej to podarilo, už to nikdy nebude muž, do ktorého sa zamilovala. Aj s jeho chybami.
Zháňačka otravná
Muža znechutí len máločo tak ako žena, ktorá ho stále uháňa a do niečoho tlačí. Otázky typu: Ako by si definoval náš vzťah? Nerozmýšľal si nad svadbou? Kedy už budeme bývať spolu? Prečo mi nevoláš, keď si niekde vonku, nechýbam ti? – vyvolávajú skutočne husiu kožu. Kto príliš tlačí na pílu, veľa toho nepopíli alebo, naopak, podpíli si jedine tak konár pod sebou a pod svojím vzťahom. Hoci to nie je žiadne ľudové porekadlo, celkom to sedí. Čo poviete?

dejavu

sny
Depresia
podvedomie
o vzťahu
bezpečná vina
zaujímave
Zlomené srdcia, zrady a sklamania.
To všetko zanechá na človeku jazvy, ktoré už nikdy nezmiznú. Časom si na ne síce zvykneme, to však neznamená, že naše správanie neovplyvňujú… Práve naopak. Ovplyvňujú a väčšinou oveľa viac, než si sami uvedomujeme.
Portál The Minds Journal dokonale vystihol 7 vecí, ktoré podvedome robia ženy, ktoré sa v druhých sklamali už priveľakrát.
#1 O všetkom pochybujú
…o všetkom a o každom. Jednoducho už nedokážu uveriť tomu, že nejaký človek môže mať úprimné a čestné úmysly.
#2 Všetko vidia až príliš realisticky
Zo života sa síce tešia a milujú ho, no ružové okuliare im už dávno spadli. Svet a ľudí vidia v tom pravom svetle, a preto niekedy znejú až príliš negatívne.
#3 Smútok sa stal ich prirodzenou súčasťou
Jednoducho si naňho zvykli. A je to smutné, ale zažili ho už tak veľakrát, že sa s ním dokážu vyrovnať priam majstrovsky.
#4 Romantické gestá im prídu smiešne
Vedia, ako sa väčšina vzťahov skôr či neskôr skončí, romantiku preto považujú skôr za teatrálnosť, bez ktorej sa veľmi rady zaobídu.
#5 Rady flirtujú
Neveria v existenciu pravej lásky, no s flirtovaním problém nemajú. Mužom dokážu poriadne pomotať hlavu a zaumienili si, že radšej sa “zahrajú” s viacerými, než by opäť mali vložiť moc nad sebou do rúk len jedinému (a opäť tomu nesprávnemu).
#6 Už sa neboja ničoho zlého
Veľakrát robia veci, ktoré iní považujú za “sebadeštruktívne”. Áno, aj ony vedia, že sa nimi ničia, no zároveň sú presvedčené o tom, že nič horšie sa im už stať nemôže. Preto sa stali nebojácnymi.
#7 …no aj tak stále veria
No niekde v kútiku duše sú človekom ako každý iný. Sú zraniteľné, citlivé a aj keď si to nikdy nepriznajú, túžia po tom, aby raz prišiel niekto, kto ich presvedčí o tom, že láska existuje, a že ľuďom sa stále dá dôverovať.
Detoxi

[email protected]

 alebo 

0900 511 020

Pred uskutočnením hovoru zaznie hláška- "číslo je zo zvýšenou tarifou" číslo nie je audiotextové !! ale prémiové inteligentné. Je to znak serióznosti a pre vás dôkaz, že po ukončení hovoru nie ste nič dlžný. Som zatiaľ bezkonkurenčne najlacnejšie médium - 1,19€/m


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.